Pravidla akce

 

 

POŘADATEL: ELECTROLUX, s.r.o.
se sídlem: Praha 4, Budějovická 778/3, PSČ 14021
IČ: 18631975
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu C, vložce 2461
ORGANIZÁTOR: Pados, s.r.o.
se sídlem: Muchova 9, Praha 6, PSČ 160 00
IČ: 26134004
zapsána u OR vedeného Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 73186
NÁZEV AKCE: Při koupi jednoho z vybraných vysavačů řady UltraOne a Startovacího balíčku USK1 získáte prodlouženou 6ti letou záruku na celý přístroj (dále jen "akce")
DOBA TRVÁNÍ: od 1.12. 2017 do 31. 3. 2018
MÍSTO KONÁNÍ: Česká republika.PODMÍNKY AKCE:

1. Za předpokladu online registrace během 3 měsíců ode dne zakoupení a v souladu se zde uvedenými podmínkami Vám společnost Electrolux, s.r.o., IČ 18631975, sídlem Praha 4, Budějovická 778/3, PSČ 14021, Divize Domácí spotřebiče CZ (dále jen „Electrolux“) nabízí prodlouženou komerční záruku v délce
6 let ode dne zakoupení na veškeré závady způsobené vadou materiálu nebo jeho zpracování a zaručuje se, že závady kryté touto zárukou bezplatně odstraní. Rozhodnutí o způsobu odstranění závady je plně na rozhodnutí společnosti Electrolux.

2. Nabídka této komerční záruky se vztahuje výhradně na modely: EUO99TM (PNC: 900 940 533), EUO9ANIMAL (PNC: 900 940 531), EUO96SBM (PNC: 900 940 530), EUO95BR (PNC: 900 940 528), EUO9GREEN (PNC: 900 940 525), EUO93RR (PNC: 900 940 524), EUO93DB (PNC: 900 940 522), EUO95CB (PNC: 900 940 527) a je rovněž podmíněna nákupem originálního příslušenství: Startovacího balíčku USK1 (PNC: 900 167 091).
Tato nabídka se vztahuje výhradně na modely řady UltraOne, s produktovými čísly: 900 940 533, 900 940 531, 900 940 530, 900 940 528, 900 940 525, 900 940 524, 900 940 522, 900 940 527, které byly zakoupeny v období od 1. 12. 2017 do 31. 3.2018 výhradně na území České republiky a u českých prodejců. Záruka se nevztahuje na vysavače používané ke komerčním účelům.

3. Podmínkou platnosti komerční záruky je vyplnění a odeslání registračního formuláře online na internetové stránce http://zaruka.electrolux-akce.cz do 3 měsíců ode dne zakoupení. Před provedením online registrace je nutné mít k dispozici následující údaje:

Údaje uvedené na štítku na spodní straně vysavače:

- výrobní číslo výrobku (PNC)
- sériové číslo výrobku (S.Nr.)

Údaje uvedené na dokladu o koupi:

- datum koupě
- prodejce
- číslo prodejního dokladu

4. Zaregistrováním výrobku prostřednictvím výše uvedeného online formuláře vyslovujete souhlas s těmito záručními podmínkami a se zařazením všech Vámi poskytnutých osobních údajů do databáze naší společnosti jakožto správce a s jejich následným zpracováním prostřednictvím určeného zpracovatele pro marketingové účely, tj. nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání informací o jiných pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu 6 let s tím, že k těmto údajům mohou být přiřazeny i další údaje. Svůj souhlas máte právo bezplatně a písemně kdykoliv na adrese sídla naší společnosti odvolat. Pokud zjistíte chybu v evidovaných údajích, nebo dojde k jejich změně, sdělte nám to a my údaje bezodkladně opravíme. V případě pochybností o dodržování Vašich práv na ochranu osobních údajů se na nás můžete kdykoliv obrátit, popřípadě se s podnětem můžete obrátit i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha 7.

5. Nedílnou součástí k uplatnění prodloužené záruky je certifikát, který Vám byl zaslán na základě registrace produktu na internetové stránce http://zaruka.electrolux-akce.cz/. Tento certifikát slouží jako potvrzení výše uvedené speciální prodloužené záruky.

6. Pokud kdykoliv během záruční lhůty dojde k odstranění či výměně jakýchkoliv částí výrobku osobou bez příslušného oprávnění od společnosti Electrolux, k výměně za součásti, které nebyly schváleny společností Electrolux, nebo k demontáži, opravě či úpravě výrobku osobou či osobami bez příslušného oprávnění od společnosti Electrolux, pozbývá tato záruka platnosti.

7. Tato komerční záruka se nevztahuje na:

- Jakékoliv vady způsobené nesprávnou montáží či instalací, vyjma případů, kdy montáž či instalaci provedla osoba s příslušným oprávněním společnosti Electrolux.
- Jakékoliv vady způsobené používáním v rozporu s návodem k použití; zejména pak použitím špatného napájecího napětí, nesprávným používáním, škodami z nedbalosti, nehodami, neoprávněnými opravami, změnami či úpravami, vyšší mocí a jakýmikoliv jinými příčinami, na které nemá společnost Electrolux žádný vliv.
- Jakékoliv závady způsobené použitím mimo domácnost.
- Běžné opotřebení.
- Součásti, které se za provozu běžně opotřebovávají jako jsou hnací řemeny, kartáče, filtry, filtrační nálevky, pojistky, baterie a příslušenství, jejichž životnost závisí na četnosti a způsobu jejich používání.
- Jakékoliv závady způsobené ucpáním filtrů či odstraňováním takovýchto ucpávek.
- Jakékoliv závady způsobené použitím nestandardních součástí, náhradních dílů a příslušenství, které nebylo schváleno společností Electrolux (jako např. filtry, kartáče, řemeny, apod.).
- Jakýkoliv spotřební materiál či příslušenství, které nebylo prokazatelně vadné již v době jeho nákupu.

Standardní záruka
Ke každému spotřebitelem zakoupenému spotřebiči náleží standardní dvouletá záruka s rozsahem, obsahem a podmínkami, specifikovanými v našich Záručních podmínkách.
•    Bezplatné záruční opravy zajistí servisní technici v našem nejbližším Autorizovaném servisním středisku.
•    Při oprávněné reklamaci žádné platby za náhradní díly, provedené práce či cestovní náklady.
•    Záruka poskytovaná našimi Záručními podmínkami spotřebitelům trvá 2 roky.

Prodloužené záruky
Zvláštní prodloužené záruky za spotřebiče nebo jejich části na dobu 5 i více let, a to v rozsahu, s obsahem a za podmínek, stanovených pro tu kterou prodlouženou záruku.  
•    Bezplatné záruční opravy zajistí servisní technici v našem nejbližším Autorizovaném servisním středisku.
•    Při oprávněné reklamaci žádné platby za náhradní díly, provedené práce či cestovní náklady.
•    Délka záruční doby každé zvláštní prodloužené záruky je vždy stanovena samostatně pro tu kterou jednotlivou prodlouženou záruku.
•    Dlouhodobé záruční krytí rizik spojených s vadami spotřebičů v průběhu prodloužené záruky.

8. Společnost Electrolux ponese náklady za opravy provedené pouze servisními techniky s oprávněním od společnosti Electrolux.

9. Veškeré výrobky či jejich vadné součásti, které byly vyměněny v rámci této záruky, se stávají vlastnictvím společnosti Electrolux.

10. Společnost Electrolux si vyhrazuje právo tyto záruční podmínky upravit či změnit bez předchozího upozornění.

11. Při uplatnění této záruky je nutno předložit – platný nákupní doklad a doklad o registraci (certifikát, který Vám bude zaslán po vyplnění registračního formuláře).

12. Tato komerční záruka neupravuje či neomezuje práva, která se ke koupi výrobku váží podle kogentních ustanovení zvláštních právních předpisů.

13. Záruka se uplatňuje vždy výhradně v autorizovaném servisním středisku.

14. KONTAKTY SPOLEČNOSTI ELECTROLUX, s.r.o.

Bezplatná informační linka: 800 302 111

Zákaznické centrum: +420 261 302 261

Kontaktní adresa: ELECTROLUX, s.r.o., Budějovická 778/3, 140 21 Praha 4


POSTUP ÚČASTNÍKA AKCE:

  1. Účastník akce zakoupí v období od 1. 12. 2017 do 31. 3. 2018 jakýkoliv z vybraných modelů vysavačů UltraOne: EUO99TM (PNC: 900 940 533), EUO9ANIMAL (PNC: 900 940 531), EUO96SBM (PNC: 900 940 530), EUO95BR (PNC: 900 940 528), EUO9GREEN (PNC: 900 940 525), EUO93RR (PNC: 900 940 524), EUO93DB (PNC: 900 940 522), EUO95CB (PNC: 900 940 527) a Startovací balíček USK1 (PNC: 900 167 091)
  2. Zaregistruje nákupy nejpozději do 30. 6. 2018 (včetně) na webové adrese:zaruka.electrolux-akce.cz
  3. Pečlivě uschová doklady o nákupu. Kopie těchto dokladů je přikládána při registraci.
  4. Certifikát o prodloužené 6ti leté záruce bude odeslán do 5ti pracovních dnů po splnění všech podmínek akce.


V Praze dne 1. 12. 2017

Akce ukončena k 31. 3. 2018. Registrace na zakoupené zboží bylo možno provést pouze do 30. 6. 2018. Děkujeme a přejeme s výrobky Electrolux hodně spokojenosti.
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace